VBRO

Klimaatexpert Pieter Boussemaere formuleert ‘nieuwjaarsadvies’ voor Brugse klimaataanpak

Het klimaatplan BruggeNaarMorgen werd in de gemeenteraad van februari 2022 goedgekeurd en heeft ambitieuze doelstellingen: het halveren van de lokale uitstoot van CO2 tegen 2030. Dit klimaatplan is in volle uitvoering.

Er werd een Brugse klimaatalliantie in het leven geroepen om alle betrokkenen te verbinden en uit te nodigen samen werk te maken van deze ambitieuze klimaatdoelstellingen. Een groep van Brugse experten vormt samen een ‘Klankbordgroep BruggeNaarMorgen’ die onder leiding van Pieter Boussemaere, Klimaatexpert bij de Vives Hogeschool, de opdracht kreeg om de uitvoering van het klimaatplan mee op te volgen en aanbevelingen te formuleren om de uitvoering van het klimaatplan 2030 BruggeNaarMorgen te versterken.

Er werd een lijvige adviesnota opgemaakt waarin de klankbordgroep aanbevelingen formuleert om de uitstoot van CO2 in Brugge verder af te bouwen.

Pieter Boussemaere, klimaatexpert van VIVES hogeschool: “Het klimaatplan BruggeNaarMorgen is ambitieus en dat is noodzakelijk, want om de klimaatverandering te beperken is een snelle afbouw van de uitstoot van CO2 cruciaal. Dit moet wereldwijd gebeuren, en dus is ook elke lokale bijdrage daartoe belangrijk. In Brugge is de afgelopen jaar heel hard gewerkt door zowel stadsbestuur als vele individuele Bruggelingen en ondernemingen. De uitstoot van CO2 is in afgelopen jaren verder gedaald, maar deze daling is onvoldoende om tegen 2030 ook effectief de uitstoot te halveren en tegen 2050 volledig weg te werken. Met de klankbordgroep BruggeNaarMorgen hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd die we als inspiratie en ambitie voorstellen aan het huidige en het volgende stadsbestuur. Deze aanbevelingen moeten helpen om de ambities en doelen van het klimaatplan BruggeNaarMorgen te realiseren.”

Pieter Boussemaere haalt vijf belangrijke aanbevelingen uit de uitgebreide adviestekst aan:

  1. Zet sterk in op woningrenovatie en creëer daarvoor een zogenaamde ‘one stop shop’, één dienst die Bruggelingen van A tot Z begeleidt bij het renoveren en emissievrij maken van de woning.

Het verwarmen van woningen en gebouwen is goed voor bijna de helft van de lokale uitstoot van CO2. Het renoveren en emissievrij maken is duur, complex waardoor heel wat Bruggelingen dit uitstellen. Woningrenovatie heeft nochtans alleen maar voordelen: een energiezuiniger woning, een groter wooncomfort, een groter waardebehoud van de woning. Met een dynamisch en goed uitgebouwd renovatieloket moeten we Bruggelingen stimuleren en helpen om hun woning of gebouw te renoveren.

  1. Focus de financiële en inhoudelijke ondersteuning voor woningrenovatie via premies en adviezen op zij die er ook het meest nood aan hebben.

Bijna de helft van de woningeigenaars beschikt niet over het nodige budget voor een grondige renovatie. Net deze eigenaars wonen vaak in slecht geïsoleerde gebouwen. Pak dan ook prioritair de slechtst geïsoleerde woningen en sociale huisvesting aan. Reserveer ook de eigen premies, zoals de opknappremie, bij voorkeur voor deze doelgroepen. Bouw een klimaathotel uit en ga op zoek naar vormen van prefinanciering, zoals een bullet-lening, on-bill financiering en langlopende renovatieleningen.

  1. Zet alle zeilen bij voor meer wind- en zonne-energie

Benut maximaal de mogelijkheden van het bestaande windplan 2030 en neem als Stad zelf de leiding voor het ontwikkelen van nieuwe windprojecten. Rol windenergieprojecten uit op eigen gronden. Ontwikkel ook een visie rond de uitrol van kleine windturbines.

Stel een voorbeeldcontract op voor zonnepanelen op huurhuizen. Zoek actief naar vormen van energiedelen, voornamelijk voor de inwoners van de binnenstad. Maak een bindend plan om alle geschikte woningen van Vivendo van zonnepanelen te voorzien.

  1. De elektrificatie van het wegvervoer gaat snel: stimuleer deze evolutie ten volle

Elektrificeer zo snel mogelijk het eigen voertuigenpark, zeker gezien de voordelige Total Cost of Ownership. Ban fossiele tweewielers gradueel uit de binnenstad. Zorg dat ondergronds laden financieel aantrekkelijk blijft voor de inwoners van de stad en schrijf heldere stedelijke richtlijnen uit voor ondergronds laden in appartementsgebouwen.

Faciliteer actief het concept ‘laden bij de buren’ en volg de verschillende evoluties op vlak van openbaar laden goed op. Vermijd zoveel mogelijk laadinfrastructuur op voet- en fietspaden.

  1. Stimuleer gebruik van openbaar vervoer en vervoer op maat via o.a. deelwagens door een aantrekkelijk aanbod. Zet nog meer in op Brugge Fietsstad.

Verken in samenspraak met derde partijen (bv. in samenspraak met de toeristische/hotelsector) alternatieve vormen van collectief vervoer (voor de binnenstad), zoals de ‘taxivélos’ te Rijsel. Geef prioriteit (parkeerruimte, minimaal 15% laadinfrastructuur) aan elektrische deelwagens. Bouw hoppinpunten versneld uit.

Stimuleer fietsen en stappen: Test tijdelijke proefopstellingen om fietsgebruik te promoten en zet de ambitie ‘Brugge fietsstad’ meer in de verf. Dienstverplaatsingen gebeuren via STOP-principe.

De adviesnota van de Klankbordgroep BruggeNaarMorgen wordt door het stadsbestuur Brugge in ontvangst genomen en als inspiratiebron gebruikt bij de verdere aanpak van het klimaatplan BruggeNaarMorgen.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “We zijn de klankbordgroep BruggeNaarMorgen zeer dankbaar voor deze waardevolle adviesnota. De lijvige nota bevat heel wat interessante suggestie waarvan alvast één prioriteit voor mij helemaal bovenaan staat: begeleiding van woningrenovatie. Ik kan me helemaal vinden in het pleidooi voor een sterk en goed uitgebouwd renovatieloket dat voor Bruggelingen vlot toegankelijk is. Er is in de afgelopen zes maanden sterk geïnvesteerd in het versterken van onze dienstverlening met onder andere extra renovatiecoaches en een sterke wijkgerichte werking, waarbij we de mensen echt bij de hand nemen en helpen van a tot z. We willen deze werking verder versterken, onder meer via advies op maat én zeer concrete begeleiding bij de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Met het klimaatplan BruggeNaarMorgen hebben we een zeer ambitieus plan opgemaakt waarvan de uitvoering heel wat in beweging gezet heeft in de afgelopen twee jaar. Het monitoringrapport dat we eind vorig jaar voorgesteld hebben, geeft aan dat de uitstoot tussen 2011 en 2022 gedaald is met 22%, maar dat dit goede nieuws ons niet mag verblinden: de heropleving van het economische en maatschappelijk leven na de coronaperiode heeft in 2023 terug de uitstoot verhoogd. De adviezen van de Klankbordgroep BruggeNaarMorgen zijn dan zeer waardevol. Ik ben zeer blij en ook trots en dankbaar dat deze groep lokale experten vrijwillig deze zeer waardevolle adviezen en aanbevelingen heeft gebundeld tot deze adviesnota. Zowel dit maar ook het volgende stadsbestuur zal blijvend moeten inzetten op dit belangrijke klimaatplan BruggeNaarMorgen. De gevolgen van klimaatverandering zijn ondertussen zowel in natte als droge seizoenen – soms pijnlijk – voelbaar en moeten ons stimuleren om verder werk te maken van de versnelde afbouw van fossiele brandstoffen. De concrete adviezen rond zowel renovatie, hernieuwbare energie als mobiliteit zijn alvast inspirerend en bouwen verder op beleidskeuzes die ook al door dit stadsbestuur gemaakt zijn.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Omgaan met en een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ik ben daarom zeer blij dat we een klankbordgroep hebben die ons klimaatplan mee opvolgt en ons adviseert over de uitvoering van dat plan. De woningen klaarmaken voor de energietransitie vormt daarbij een belangrijke uitdaging. We zullen inderdaad moeten inzetten op meer productie van hernieuwbare energie. Ons windplan en een zonneplan in voorbereiding spelen daar op in. Ze zorgen voor duidelijkheid waar windturbines kunnen en waar we grotere installaties voor zonne-energie mogelijk zien. We hebben de voorbije twee jaar hard gewerkt om de ruimtelijke bakens voor de toekomst te zetten in het Beleidsplan Ruimte Brugge. Daarbij is ook rekening gehouden met de klimaatuitdagingen en hebben we het kader scherp gesteld voor open ruimte, groen-blauwe netwerken en hoe we het woonweefsel duurzaam kunnen transformeren.

De beleidsaanbevelingen die de klankbordgroep geeft spelen hier eveneens op in en zullen bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk beleid en het woonbeleid mee opgenomen worden.”

Deze adviesnota van de Klankbordgroep BruggeNaarMorgen wordt ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad voorgelegd en is daarna beschikbaar op www.brugge.be/klimaat waar ook alle informatie over het Klimaatplan BruggeNaarMorgen is opgenomen.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat