VBRO

Brugs subsidiereglement rond AED-toestellen

Een Automatische Externe Defibrillator (AED-toestel) is een eenvoudig te gebruiken toestel dat aangewend kan worden om slachtoffers van een hartstilstand meer overlevingskansen te bieden. Het Brugse stadsbestuur wil met een nieuw subsidiereglement bijdragen tot een verhoogde beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van AED’s op Brugs grondgebied.

In 2021 maakte Stad Brugge een inventaris van alle ons gekende AED-toestellen op het Brugse grondgebied. Dit behelsde het langsgaan om aanwezigheid te checken, de exacte locatie vast te stellen, toegankelijkheid na te gaan, indoor/outdoor toestel, verzamelen contactgegevens en fotomateriaal.  Uit deze inventarisatie blijkt dat heel wat toestellen zowel extern als binnen beheer van Stad Brugge zich op een locatie bevinden die niet permanent (24u/24u) toegankelijk is. Nog uit de inventarisatie blijken er – zoals verwacht – nog heel wat wijken/buurten te zijn zonder AED-toestel binnen een redelijke loopafstand. Om de leemtes op Brugs grondgebied op te vullen, werkte Stad Brugge een subsidiereglement uit. Dit regelement moet onder meer particulieren, bedrijven en organisaties aanzetten om te investeren in een AED-toestel.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met een dergelijk subsidiereglement leggen we de focus niet alleen op meer AED-toestellen op grondgebied Brugge, maar ook op het toegankelijk maken van de bestaande AED-toestellen. Er zijn immers al heel wat toestellen op Brugs grondgebied aanwezig, alleen zijn die niet steeds toegankelijk op eender welk moment voor derden.”

“Het subsidiereglement is een aanvulling op onze eigen investeringen. Het is immers niet mogelijk om als Stad zelf te zorgen voor een volledig dekkende aanwezigheid en spreiding van AED-toestellen op ons grondgebied. Het subsidiereglement zal de spreiding en beschikbaarheid bevorderen.”

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 250 euro met een maximum van 25% van de aankoopprijs (incl. BTW) van het toestel. In de aankoopprijs van het toestel worden kosten voor de kast, onderhoudskosten, plaatsingskosten… niet meegerekend. Het subsidiebedrag voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het publiek toegankelijk maken van een bestaand AED-toestel bedraagt eveneens maximaal 250 euro met een maximum van 25% van de kosten, maar is niet cumuleerbaar met de subsidie voor de aankoopprijs.

De aanvrager kan dus slechts één subsidie ontvangen, ofwel voor de aankoop van een nieuw toestel, ofwel voor het publiek toegankelijk maken van een toestel wanneer het gaat over een en hetzelfde toestel. De aanvrager kan wel meerdere subsidies aanvragen en ontvangen wanneer het gaat om meerdere toestellen.

De nieuw aangekochte maar ook de bestaande toestellen moeten ten minste vijf opeenvolgende jaren operationeel gehouden worden en ten minste vijf jaar publiek toegankelijk blijven.

Het subsidiereglement loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2024. Na evaluatie kan het eventueel worden verlengd.

“Momenteel bevinden zich in Brugge 41 AED-toestellen in eigen beheer van de Stad. Het totale aantal ligt nu op 156. We hopen dat dit globale aantal dankzij dit reglement straks de hoogte in gaat. Dergelijke toestellen kunnen mensenlevens redden. Het is dus belangrijk dat ze vlot toegankelijk zijn voor iedereen die er gebruik wil/moet van maken”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Hoe aanvragen

Alle info, het reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.brugge.be/aed.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat