VBRO

Voortzetten masterplan site Sport Vlaanderen

Stad Brugge, Howest en Sport Vlaanderen spraken vorige week hun engagement uit om verder te gaan met de uitvoering van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen Brugge is een groot sportcomplex met een breed scala aan binnen- en buitensportfaciliteiten voor zowel lokale als regionale clubs en instellingen. Stad Brugge, Sport Vlaanderen en Howest werken al enkele jaren samen rond de ontwikkeling van deze site. Zo zijn er afspraken tussen de Stad en Sport Vlaanderen rond de exploitatie en het gebruik van de sportinfrastructuur in het Sportcentrum. Sport Vlaanderen en Howest richtten in 2011 samen de Sports Innovation Campus (SIC) op.

In 2019 kwamen de drie partijen overeen om verder samen te werken en een masterplan op te maken voor een toekomstgerichte en innovatieve uitbreiding van de site. Het doel daarbij was om de behoeftes van alle partijen in kaart te brengen, synergiën te zoeken en hierop gebaseerd, een masterplan op te stellen voor deze belangrijke sportsite. Deze opdracht werd toegekend aan Keingart, Gothersgade 11, Kopenhagen, in samenwerking met Bureau Dertien12. Hun voorstel werd eind 2021 opgeleverd. De Stad, Sport Vlaanderen en Howest vernieuwen nu de samenwerkingsovereenkomst en spreken zo opnieuw de wil en ambitie uit om samen verder te onderzoeken op welke manier ze het masterplan kunnen realiseren. De drie partners gaan nu na hoe het plan verder kan worden verfijnd en hoe dit ook kan worden vertaald in financiële engagementen. Er moet een billijke verdeelsleutel worden opgemaakt op basis van het gebruik van de infrastructuur. Op die manier kunnen de verschillende partijen nagaan hoe de middelen in hun meerjarenplannen kunnen worden ingeschreven. Daarnaast moet ook het implementatieplan verder worden verfijnd om tot een realistische fasering van de werkzaamheden te komen. Tenslotte moet ook gezocht worden naar een passende juridische structuur. Op dit moment lijkt een publiek-private samenwerking (PPS) het meest geschikt.

Schepen van Sport Franky Demon: “De site Sport Vlaanderen heeft een enorm potentieel. Nu al is het een centrum voor sport en leren, maar we willen deze site nog professioneler uitbouwen. De site Sport Vlaanderen moet een toonbeeld worden van sportinnovatie -en kennis. De gemeenschappelijke visie is om de site van Sport Vlaanderen Brugge verder uit te bouwen tot een sportieve en innovatieve ontmoetingsplaats voor sporters, studenten, bezoekers, buurtbewoners en vernieuwende creatieve geesten. Dat Sport Vlaanderen en Howest met ons mee blijven stappen in dit verhaal en hun engagement hebben uitgesproken om verder te bouwen aan deze site, is een absolute meerwaarde. Onze ambities zijn groot. Nu is het vooral zaak om de nodige financiële middelen te verzamelen om de vele plannen te realiseren.”

Het masterplan brengt de verschillende noden van de partners in kaart. Sport Vlaanderen focust op bovenlokaal sporten en innovatie, Howest wil er een nieuwe studentencampus onderbrengen met de focus op bewegen en de Stad richt zich op de lokale sportclubs, atletiekfunctionaliteiten en de link met de omgeving.

Krachtlijnen van het masterplan zijn:
– Een beter leesbaar en helderder gebouwencomplex ontwikkelen met duidelijk onthaal en heldere looplijnen voor gebruikers van de site: studenten, sporters, bezoekers …
– Een maximale centralisatie van de bebouwing op de site.
– De creatie van een polyvalente ‘innovation square’ met ruimte voor verschillende buitensporten, sportevents, lesactiviteiten, outdoor exposities, …
– De renovatie van het sporthotel tot hedendaags sportverblijf.
– Het maximaal benutten van de parkeerfaciliteiten.
– De Stad legt ook de nadruk op de publieke ontsluiting van de site en het open karakter ervan via bijkomende toegangen of wandel- of fietspaden.
– Een oplossing vinden voor het huisvesten van de uitleendienst en het technische team van Sport Vlaanderen (nu in de Pathoekeweg).

Lode De Geyter, algemeen directeur Howest: “Howest heeft de expertise en kennis en speelt een vooruitstrevende rol op het vlak van (sport)innovatie, (sport)opleidingen en ondernemerschap. Het is de ambitie van de verschillende partijen om met behulp van dit masterplan te blijven inzetten op innovatie, training, exer-gaming en het opzetten van een laboratorium en expertisecentrum. Daarnaast is het de bedoeling om een aantal Howest-opleidingen in te bedden, uit te breiden en te groeperen op één geografische locatie. Zo komen we tot een nichecampus met een vooruitstrevende visie op het gebied van innovatie, duurzaamheid en mobiliteit.”

De site van Sport Vlaanderen is een van de grootste en meest veelzijdige sportsites van de stad met bovenlokale uitstraling, maar ze biedt ook heel wat Brugse sporters en verenigingen de nodige infrastructuur. Het sportcentrum telt nu al twee ruime balsportzalen, verschillende dans-, gevechtssport- en polyvalente zalen, klim- en turnhal, squashterreinen, een voetbalveld, wielerbaan en een atletiekpiste. Hiermee is de site een belangrijke thuishaven en ontmoetingsplaats voor heel wat Brugse sporters, bewegers en sportverengingen.

Het centrum heeft dus ook een belangrijke lokale verankering. De Stad voorzag daarom in het verleden al aanzienlijke bedragen voor infrastructurele ontwikkelingen: onder meer 700.000 euro voor de topgymnastiekhal (2010), 3.750.000 euro voor de bouw van de tweede fase (grote sport-, klimzaal, … 2012), 75.000 euro voor de bouw van de sportinnovatiecampus (2015).

De Stad blijft dus investeren in de Brugse verenigingen, ook binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Om tegemoet te komen aan de vragen van het Brugse sportieve veld en om meer ruimte voor de Brugse sportverenigingen te voorzien, zijn de partners tot een akkoord gekomen om binnen het masterplan een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar de realisatie van een topsporthal voor basket, concreet de nodige volwaardige infrastructuur voor basketbalvereniging Avanti Brugge. Basketbalvereniging Avanti Brugge werd onlangs opnieuw kampioen in de vierde afdeling van het basketbal, waardoor ze volgend seizoen in de derde afdeling van het Belgische basketbal uitkomen. De club koestert de ambitie om door te stoten richting de top van het Belgische basketbal en heeft daarbij uiteraard nood aan aangepaste infrastructuur. Avanti Brugge vroeg Stad Brugge recent dan ook om uit te kijken naar potentiële locaties voor de realisatie van een topsporthal basket. Een mogelijkheid op de site Sport Vlaanderen is de zone waar op vandaag de outdoor wielerpiste gesitueerd is. De wielerpiste kon een meerwaarde zijn voor de stad, maar in de praktijk blijkt dat ze onderbenut is, en heel veel ruimte inneemt.

Schepen Franky Demon: “Sport Vlaanderen is een site met een bovenlokale uitstraling, maar tegelijk zijn onze Brugse sportverenigingen er meer dan thuis. Ook dat aspect krijgt dus de nodige aandacht. Olympic Brugge kijkt aan tegen de renovatie van de atletiekpiste. Voor Avanti Brugge wordt de mogelijkheid onderzocht om op deze plek een nieuwe, hedendaagse baskethal te realiseren. Er zijn heel wat voor de hand liggende redenen om deze topsporthal basket hier te realiseren. Daarom willen we dit scenario inhoudelijk verfijnen en de haalbaarheid ervan zowel op stedenbouwkundig als op financieel vlak onderzoeken. Dat beide partners, Sport Vlaanderen en Howest, in dit verhaal willen meestappen, is uiteraard mooi. We gaan nu na hoe we elkaar kunnen tegemoet komen en versterken, én hoe deze topsporthal ook een meerwaarde kan betekenen voor de ambities van onze twee partners. We willen ten slotte ook onderzoeken hoe we het park meer open kunnen maken en dus toegankelijker voor buurtbewoners. En, tenslotte willen we ook de nood aan bijkomende parkeerplaatsen onder de loep nemen. Deze site moet ook voor omwonenden een open, gastvrije ruimte zijn.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat