VBRO

Natuurbeheersplan Brugs stadsdomein Foreest

Het stadsdomein Foreest gelegen aan de Doornstraat in Sint-Andries is 26,9 ha groot en maakt deel uit van het stadsbossen Chartreusinne en Foreest (52 ha), Beisbroek, die Stad Brugge met 22 hectare uitbreidt tot 121 ha en Tudor (40 ha), goed voor 213 ha. Samen met de rode Dopheide (50ha), waarvoor de Stad de aankopen door Natuurpunt hielp subsidiëren, en Tillegembos (131 ha) is deze groene cluster goed voor zo’n 394 hectare in Sint-Andries en Sint-Michiels. “Voor het domein Foreest werd een natuurbeheerplan opgemaakt. In dat plan wordt een akker op de hoek van de Doornstraat en het einde van de wijk Hermitage een natuurpark aangelegd die de bebouwing verbindt met het bos en de boomgaarden grenzend aan de Zeeweg waar publieke fruitpluk plaatsvindt”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Van akker naar natuurpark met wandelpaden en heischraal grasland

“We vormen de akker om tot heischraal grasland met fruitbomen, houten brugjes en een wandellus. Op deze manier garanderen we het herstel van natuur én kunnen bezoekers van deze nieuwe, groene natuurpark plaats genieten. Op donderdag 9 maart stellen we de plannen voor aan de buurtbewoners”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Het gebied van 5 hectare groot, op de hoek van de Doornstraat en de Oude Sint-Annadreef, werd voordien ingericht als akkergrond. Om de natuur te herstellen, wordt een nieuwe inrichting gepland. “In het voorontwerp stellen we een heischraal grasland met overgangen naar de omgevende bospercelen voor. Dit grasland zal aansluiten bij nabije (heide)terreinen. Het beheer hiervan gebeurt door schapenbegrazing,” zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Het is voor bezoekers altijd leuk als er schapen in een natuurrijke omgeving aanwezig zijn, zoals ook op andere locaties, in Beisbroek bijvoorbeeld, het geval is.” Daarnaast komen de verschillende insectenpopulaties, die op heideterreinen terug te vinden zijn, de biodiversiteit ten goede.

“Om de overgangen naar het omgevende bos te garanderen, plannen we de aanplant van 8.835 m² aan bosgoed.” In de boomgaard langs de Doornstraat worden 14 fruitbomen aangeplant. Langs de zuidelijke grens van het heischraal grasland komen 6 fruitbomen.

Groene ontmoetingsplek voor iedereen

“We integreren een wandellus en drie houten brugjes om de recreatieve waarde te verhogen. Dit zorgt er ook voor dat we de connectie met nabijgelegen wegen en de boszone van Foreest kunnen garanderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Langs de Oude Sint-Annadreef voorziet het voorontwerp fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen. Op die manier is de plaats aantrekkelijker voor bezoekers. Langs het graspad worden twee zitbanken geplaatst. “In een stad zijn groene plekken enorm waardevol, daarom is het openstellen van natuurgebieden in Brugge voor de Bruggelingen en bezoekers van groot belang”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bij dit ontwerp hielden we er rekening mee dat het gebied voor iedereen toegankelijk is. Daarom plaatsen we een ‘kissing gate’ en is de wandellus een halfverhard graspad.”

Raming en voorlopige timing

“Met deze investering garanderen we het behoud en herstel van de natuur en verhogen we de recreatieve waarde”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De inrichting van de voormalige akkergrond wordt geraamd op 340.896,28 euro (incl. btw). Normaal gezien starten de werkzaamheden begin 2024. Deze zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) vier maanden in beslag nemen.

Inspraakmoment buurtbewoners

Het voorontwerp van de akker en het voorstel van beheerplan voor Foreest zullen voorgelegd worden aan de buurtbewoners op donderdag 9 maart. “Er wordt rekening gehouden met de bemerkingen van de buurtbewoners en waar nodig, zullen aanpassingen gebeuren,” zegt burgemeester Dirk De fauw.

Natuurbeheerplan Foreest

Het opmaken van natuurbeheerplannen is belangrijk voor de toekomst van natuurgebieden. “Een beheerplan vormt het draaiboek om bepaalde doelstellingen te realiseren. Momenteel zijn we volop bezig met het realiseren van een beheerplan voor Foreest,” zegt schepen Van Volcem. Dit betekent het opmaken van een inventaris en visie voor het domein. Studiebureau Antea werkte het voorstel van beheerplan uit in samenwerking met de cluster Openbaar Domein. Na goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos, heeft de Stad door het natuurbeheerplan recht op meer subsidies.

Doelstellingen van het natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan focust op het behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied. “We maken de verbinding tussen de akker Foreest, het Chartreuzinnengoed en Beisbroek. De wijk Hermitage krijgt op die manier rechtstreekse en veilige toegang tot het Chartreuzinnengoed en Beisbroek”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“We herstellen de oude boomgaard en zullen het grasland op deze boomgaard twee keer per jaar maaien. Na een aantal jaar kan overgegaan worden op schapenbegrazing. Bij de boswachterswoning zal ook grasland ontwikkeld worden.”

“Een infobord in de buurt van de Oude Sint-Annadreef informeert de bezoekers over de historische achtergrond van de locatie en een voormalige akker wordt volledig heringericht als groene ontmoetingsplaats”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Bossen van Foreest

In de bossen van Foreest staat het behouden van elementen met erfgoedwaarde, onder andere dreven en monumentale bomen, centraal. “Via een geleidelijke, boomgerichte aanpak focussen we op het terugdringen van invasieve exoten en het aanplanten van inheemse boomsoorten,” aldus schepen Mercedes Van Volcem. “Het geboortebos van 2021 zal in Foreest aangeplant worden en via gepast beheer tot een volwaardig bos uitgroeien.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat