VBRO

Voorstelling Brugse criminaliteitscijfers 2022

Met uitzondering van de twee coronajaren 2020 en 2021 blijven de algemene criminaliteitscijfers in Brugge dalen. Die dalende trend is al tien jaar aan de gang en lijkt min of meer te stabiliseren. In 2022 zakte het algemene misdrijfcijfer terug onder dat van 2019. “Zo waren er vorig jaar minder inbraken, minder fietsdiefstallen en zagen we – na de toename van incidenten in gezinsverband tijdens de coronacrisis – ook weer minder interfamiliaal geweld. Opvallende stijger blijft de zogenoemde ICT-criminaliteit. Bruggelingen dienden vorig jaar meer klacht in van allerlei vormen van cybercrime”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Politie Brugge deed wel meer vaststellingen van drugsbezit. Uit de veiligheidsmonitor van 2021 blijkt dan weer dat 71,5 procent van de Bruggelingen tevreden is over de politie.

De criminaliteitsbarometer geeft een beeld van dé criminaliteit in onze samenleving. Het betreft een verzameling van misdrijven en die blijken – met uitzondering van de twee coronajaren – nog steeds af te nemen wat Brugge betreft. In 2020 en 2021 nam het aantal registraties van criminaliteit toe. Een stijging die te wijten is aan het niet-naleven van de coronamaatregelen. “Tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis waren er meer maatregelen dan we doorgaans gewoon zijn en dus was de kans dat je in de fout ging ook groter. Dat de Brugse criminaliteitscijfers de aanhoudende daling sinds 2012 in ‘20 en ‘21 even doorbraken, is dus louter aan corona te wijten. Hoe dan ook telt 2022 toch een kleine 1.000 feiten minder dan in 2019 voor de crisis”, zegt burgemeester Dirk De fauw

MINDER INBRAKEN

Dat er in 2020 en 2021 opvallend minder inbraken waren, is dus niet moeilijk te verklaren. De lockdownperiode en de horeca die lange tijd op slot ging, zorgden ervoor dat mensen massaal thuis bleven en hetzelfde gold voor inbrekers die er niets te zoeken hadden. Korpschef Dirk Van Nuffel: “De inbraakcijfers moeten dus vergeleken worden met 2019 en dan noteren we een lichte daling met 291 feiten in 2019 tegenover 267 woninginbraken in 2022. Hetzelfde geldt voor inbraken in andere gebouwen: van 55 in 2019 naar 36 in 2022.”

Inbraakpreventie blijft belangrijk. Bewoners kunnen inbraak voorkomen door het inbrekers moeilijk te maken en te zorgen dat ramen en deuren goed gesloten worden. Ook de ANPR-camera’s blijken nuttige informatie op te leveren voor opsporing van bijvoorbeeld rondtrekkende daders.

MEER DRUGSBEZIT

Het aantal geregistreerde drugsfeiten zit wel in stijgende lijn. Drugsbezit sprong al in het oog tijdens de twee coronajaren. Er werd meer volk gespot in parken en op pleinen, waardoor het bezit en gebruik van drugs meer opvielen. In 2022 was op dat vlak geen kentering te zien. Het aantal drugsdelicten blijft steken op 707 feiten. De politie blijft sowieso geregeld controleren op hotspots en ook vanuit de preventiedienst van de Stad wordt hard gewerkt op het thema drugs.

MINDER VANDALISME

Dat inbreuken in het uitgaansleven op een laag pitje bleven in 2020 is uiteraard geen verrassing gezien de horeca meerdere maanden dicht bleef. Openbare dronkenschap en conflicten in de uitgaansbuurt namen in 2021 en 2022 met het lossen van de maatregelen logischerwijs weer toe. Burgemeester Dirk De fauw: “De invoering van het glasverbod op openbaar domein in de uitgaansbuurt begin dit jaar moet er alvast voor zorgen dat conflicten niet verder uit de hand lopen en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen op straat. In 2022 telden we toch 909 geweldsdelicten in de publieke ruimte.”

Opvallend is dat het vandalisme in 2022 wel een enorme duik nam. Niettemin tellen we 1.287 feiten en stranden we op hetzelfde niveau als in 2017. “Weekendoverlast blijft hoe dan ook een prioriteit en samen met de cafés en andere partners streven Stad en politie naar een positief uitgaansklimaat. Interventieteams blijven aanwezig in de uitgaansbuurt op drukke momenten”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

MEER ICT-CRIMINALITEIT

Geen verrassing, maar de ICT-criminaliteit blijft stijgen. Opnieuw heeft het coronavirus hiermee te maken. Toen ook de winkels de deuren moesten sluiten, begonnen meer mensen dan ooit tevoren online te shoppen. Meer volk op het internet en dus ook meer kansen voor cybercriminelen om hen in de val te lokken. “Ook nu de crisis voorbij is, blijft de online handel overeind en blijft misbruik toenemen. Allerlei fenomenen steken de kop op. Phishing, skimming, betaalkaartfraude,… Ondanks dat Stad en politie ook inzetten op preventie via social media, pers en campagnes blijft cybercrime moeilijk te bestrijden. Al is het uiteraard geen typisch Brugs fenomeen maar een wereldwijde plaag. Politie Brugge nam intussen wel al meer mensen aan boord die aan de slag gingen in de lokale computer crime unit, kortweg LCCU”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

FIETSDIEFSTALLEN BLIJVEN DALEN

Ook de jarenlange daling van het aantal fietsdiefstallen zet zich voort sinds 2012, opnieuw met uitzonderingen van de coronajaren. “Het aantal gestolen fietsen blijft de laatste jaren sowieso onder de 1.000 stranden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Gesloten en overdekte fietsparkings, camera’s, meer mobiele fietsrekken bij evenementen, meer gelabelde fietsen zorgen ervoor dat tweewielers minder snel verdwijnen. Autodiefstallen gebeuren niet zo vaak. In 2022 verdwenen 21 wagens van de radar. Dat getal is al jarenlang min of meer hetzelfde.”

INTRAFAMILIAAL GEWELD

Wat intrafamiliaal geweld betreft, tellen we in 2022 minder incidenten dan in 2021. Met de lockdowns en het telewerken zaten gezinnen meer tussen vier muren wat zorgde voor extra conflicten. Dat het aantal feiten vorig jaar afnam, lag dus in de lijn van de verwachtingen. Toch blijft geweld binnen de relatie ook in 2022 de bovenhand nemen. Fysiek en psychisch geweld komen meer voor dan economisch en seksueel geweld. Kanttekening: slachtoffers van zedenfeiten durven niet steeds aangifte doen. Het West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare (dat 1 jaar bestaat) hoopt de drempel alvast te verlagen door multidisciplinair samen te werken en medische, psychische en politionele hulp op één adres aan te bieden. Voor 2022 telden we trouwens 202 zedendelicten.

HISTORISCH LAAGTEPUNT GAUWDIEFSTALLEN

In 2017 zakte het aantal gauwdiefstallen al naar een historisch laag cijfer. De Brugse recherche boekte goede resultaten met een speciaal opgeleid team en ook het overleg met partners als bijvoorbeeld de gemeenschapswachten, stadsgidsen, dienst lokale economie, De Lijn en NMBS bleken zeer opportuun. “De aanpak van gauwdiefstallen is nu al enkele jaren ingebed in de reguliere werking van de politie. Het aantal winkeldiefstallen blijft ook in 2022 afnemen ten aanzien van 2019”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

TRANSMIGRATIE NEEMT EEN DUIK

Burgemeester Dirk De fauw: “Voor 2022 noteren we een enorme daling wat het aantal inbreuken op de vreemdelingenwetgeving in Zeebrugge betreft. De Britten stapten uit de Europese Unie in  februari 2020 maar het Brexit effect was niet meteen voelbaar. Het is vooral de strengere aanpak in Zeebrugge die ervoor zorgde dat transmigranten de overtocht via Nederland en Frankrijk proberen te maken. Het probleem is dus ‘opgeschoven’. De uiterst gevaarlijke overtocht gebeurt nu met zogenaamde ‘small boats’.”

VEILIGHEIDSMONITOR

Tot slot zijn ook de resultaten van de veiligheidsmonitor van 2021 bekend. Het gaat om een bevraging bij 4.200 Bruggelingen waarop 29% respons kwam. Bedoeling was om te polsen naar het subjectieve (on)veiligheidsgevoel van de inwoners. Daaruit blijkt dat overdreven snelheid, sluikstorten en hinderlijk parkeren de Bruggeling het meest storen. Uit de bevraging blijkt ook dat 1/3 slachtoffer werd van phishing maar slechts 10% hier aangifte van doet.

Overigens heeft amper 5% van de Bruggelingen vaak of altijd een (algemeen) onveiligheidsgevoel. Daarvan gaat het om dubbel zoveel vrouwen als mannen. “Daarmee zitten we op hetzelfde cijfer voor heel West-Vlaanderen. Brugge an sich scoort trouwens dubbel zo goed als vergelijkbare regionale steden. Bruggelingen geven politie Brugge verder nog een 7 op 10 voor zijn werking, wat iets beter is dan in 2018 en 2011. De wijkinspecteur is maar bij de helft van de Bruggelingen gekend, maar dat vinden ze prima. Bewoners willen hun persoonlijk contact bij de politie maar ontmoeten als dat eigenlijk écht nodig blijkt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat